High Line #1, Manhattan, 2014
High Line #1, Manhattan, 2014
High Line #2, Manhattan, 2014
High Line #2, Manhattan, 2014
Bridge, Glen Canyon, 2015
Bridge, Glen Canyon, 2015
Mayan Temple, Tikal, 2005
Mayan Temple, Tikal, 2005
Angular, Manhattan, 2017
Angular, Manhattan, 2017
Queensboro Bridge, Manhattan, 2018
Queensboro Bridge, Manhattan, 2018
Entry, Taos, 2015
Entry, Taos, 2015
Acropolis, Athens, 2019
Acropolis, Athens, 2019
Iglesia de Santo Tomé, Toledo, 2019
Iglesia de Santo Tomé, Toledo, 2019
Interior, Guanajuato, 2019
Interior, Guanajuato, 2019
Lines, Palo Alto, 2019
Lines, Palo Alto, 2019
Skyscraper, Manhattan, 2022
Skyscraper, Manhattan, 2022
Contrast, Manhattan, 2022
Contrast, Manhattan, 2022
Diagonals, Manhattan, 2022
Diagonals, Manhattan, 2022
Back to Top